قوانین و مقررات:

 مسافر گرامی کلیه پرواز های موجود در این سایت سیستمی بوده و شامل قوانین استرداد میباشد و شرایط استرداد هر بلیط با توجه به قوانین استرداد ایرلاین مربوطه میباشد.